دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی-گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش زراعت

 عنوان:

بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط تنش شوری

  استاد راهنما

دکتر حسین عباسپور

 استاد مشاور

مهندس علی دماوندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان          صفحه 

 چکیده. ۱    

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات... ۵

۱-۱ استعداد تولید در غلات... ۵

۲- ۱ ذرت... ۶

۱-۲-۱ تاریخچه ۶

۲-۲-۱ ویژه گیهای گیاهشناسی.. ۶

۳-۲-۱ شرایط رشد ۷

۴-۲-۱ جوانه زنی و مراحل رشد گیاه ذرت... ۸

۵-۲-۱ تولید ماده خشک... ۹

۶-۲-۱   انواع ذرت... ۹

۷-۲-۱ فنولوژی ذرت... ۹

۸-۲-۱ مرحله رشد برگ... ۱۰

۹-۲-۱ دوره گلدهی.. ۱۰

۱۰-۲-۱دوره پر شدن دانه. ۱۱

۱۱-۲-۱ دوره خشک شدن دانه. ۱۲

۱۲-۲-۱ نیاز گرمایی ذرت... ۱۲

۱۳-۲-۱ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیک ذرت... ۱۲

۱-۳-۱عملیات کاشت ذرت... ۱۳

۲-۳-۱ زمان کاشت ذرت... ۱۳

۳-۳-۱ فاصله کاشت... ۱۳

۴-۳-۱ عمق کاشت... ۱۳

۴-۱ عملیات داشت... ۱۴

۱-۴-۱کولتیواتور ودندانه زدن. ۱۴

۲-۴-۱ کنترل علف های هرز. ۱۴

۳-۴-۱- آبیاری.. ۱۱۴

۴-۴-۱ کوددهی.. ۱۵

۵-۱ برداشت... ۱۵

فصل دوم بررسی منابع. ۱۶

۱-۲پیش تیمار بذر. ۱۶

۱-۱-۲تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی واستقرار اولیه گیاهچه. ۱۸

۲-۱-۲ تاثیر پیش تیمار بذر برافزایش دانه محصول و بیوماس. ۱۸

۳-۱-۲پیش‌تیمار بذر وزودرسی.. ۱۹

۴-۱-۲ نقش پیش تیمار بذردر بهبود رفتار جوانه زنی تحت شرایط تنشهای محیطی.. ۲۰

۵-۱-۲ تاثیر پیش تیمار بذر بر بهبود وکارایی مصرف آب... ۲۰

۶-۱-۲ تاثیر پیش تیمار بذربرکاهش خسارت ناشی از عوامل بیماریزا. ۲۱

۲-۲ انواع پیش تیمار. ۲۱

۱-۲-۲ هیدروپرایمینگ... ۲۱

۲-۲-۲ اسموپرایمینگ... ۲۱

۳-۲-۲ هالوپرایمینگ... ۲۱

۴-۲-۲ ماتریکوپرایمینگ... ۲۱

۵-۲-۲ ترموپرایمینگ... ۲۱

۶-۲-۲ هورموپرایمینگ... ۲۱

۷-۲-۲ بیو پرایمینگ... ۲۱

۳-۲ پیش تیمار ذرت... ۲۵

۴-۲ اثرات مفید و محاسن پرایمینگ... ۲۶

۱-۴-۲ اثر بر جوانه زنی واستقرار گیاهچه. ۲۶

۲-۴-۲ اثر بر سنتز پروتیئین ها ۲۸

۳-۴-۲ اثر بر سنتزاسید نوکلئیک. ۲۸

۴-۴-۲ اثر بر تقسیم سلولی.. ۲۹

۵-۴-۲ اثر بر نفوذپذیری غشاء. ۲۹

۶-۴-۲ افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها ۳۰

۷-۴-۲ اثر بر خواب بذر. ۳۱

۸-۴-۲ اثر بر وقایع ترمیم و فساد بذر. ۳۱

۵-۲ جنبه های منفی پرایمینگ... ۳۲

۶-۲ تنش شوری.. ۳۳

۷-۲ وضعیت خاک های شور در جهان. ۳۴

۸-۲ خاکهای شور در ایران. ۳۴

۹-۲ طبقه بندی خاک های شور ۳۵

۱-۹-۲- خاک های شور. ۳۵

۲-۹-۲ خاکهای سدیمی.. ۳۵

۳-۹-۲ خاک های شور- سدیمی.. ۳۶

۱۰-۲ طبقه بندی گیاهان براساس واکنش آنها به شوری.. ۳۶

۱۱-۲ اثرات ظاهری تنش شوری بر گیاه ۳۷

۱۲-۲ اثرات فیزیولوژیک تنش شوری برگیاه ۳۹

۱-۱۲-۲ تنش اسمزی ناشی از تنش شوری.. ۳۹

۲-۱۲-۲- تنش سمییت یونی ناشی از شوری.. ۴۰

۳-۱۲-۲ تنش عناصرغذایی ناشی از شوری.. ۴۰

۱۳-۲ معیارهای تحمل نسبت به شوری.. ۴۱

۱۴-۲ روشهای ارزیابی تحمل به شوری گیاهان. ۴۱

۱۵-۲ مقاومت گیاهان در برابر شوری.. ۴۲

۱۶-۲ سازوکارهای مقاوم به شوری.. ۴۲

۱۷-۲ تحقیقات انجام شده در رابطه با شوری در گیاهان زراعی.. ۴۳

۱-۱۷-۲ جوانه زنی ۴۳

۲-۱۷-۲ رشد رویشی.. ۴۶

۳-۱۷-۲ غلظت پروتئین کل.. ۴۸

۴-۱۷-۲ عملکرد دانه و محتوی روغن.. ۴۹

فصل سوم:مواد و روش ها ۵۱

۱-۳ تاریخ و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش... ۵۱

۲-۳ طرح آزمایشی.. ۵۲

۳-۳ روش کار در آزمایشگاه ۵۲

۴-۳ اسمو پرایمینگ با پلی اتیلن گلیکول. ۵۳

 ۵-۳ روش کار در گلخانه. ۵۴    

۶-۳ روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها. ۵۶

فصل چهارم:نتایج و بحث... ۵۷

۱-۴ آزمایشگاه ۵۷

۱-۱-۴ درصد جوانه زنی.. ۵۷

۲-۱-۴ سرعت جوانه زنی.. ۵۷

۳-۱-۴ وزن تر وخشک ریشه چه. ۵۹

۴-۱-۴ طول ریشه چه. ۶۰

۵-۱-۴- وزن تر و خشک کلئوپتیل.. ۶۲

۶-۱-۴ طول کلئوپتیل.. ۶۳

۷-۱-۴ وزن تر وخشک گیاهچه. ۶۳

۸-۱-۴ طول گیاهچه ۶۴

۹-۱-۴ بنیه بذر ۶۸

۱۰-۱-۴ ضریب آلومتری.. ۶۹

۱۱-۱-۴ نسبت وزن خشک ریشه چه به وزن خشک کلئوپتیل.. ۷۰

۲-۴ گلخانه. ۷۴

۱-۲-۴ وزن تر و خشک ریشه. ۷۴

۲-۲-۴ وزن تر و خشک ساقه. ۷۴

۳-۲-۴ وزن تر و خشک برگ... ۷۵

۴-۲-۴- ارتفاع بوته. ۷۸

۵-۲-۴ طول و عرض برگ... ۷۸

۶-۲-۴ کلروفیلa وb. 79

۷-۲-۴ کارتنوئید. ۸۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... ۸۳

۱-۵ نتیجه. ۸۳

۲-۵ پیشنهادات... ۸۴

فصل ششم: منابع مورد استفاده ۸۵

فهرست جداول

عنوان                                                        صفحه 

جدول ۱-۴ نتایج تجزیه واریانس در شرایط آزمایشگاه ۶۶

جدول ۲-۴ مقایسه میانگین ها در شرایط آزمایشگاه ۶۷

ادامه جدول ۱-۴ نتایج تجزیه واریانس در شرایط آزمایشگاه ۷۱

ادامه جدول ۲-۴ مقایسه میانگین ها در شرایط آزمایشگاه ۷۲

جدول ۳-۴ نتایج تجزیه واریانس درشرایط گلخانه. ۷۶

 جدول ۴-۴ مقایسه میانگین ها در شرایط گلخانه... ۷۷

ادامه جدول۳-۴ نتایج تجزیه واریانس در شرایط گلخانه. ۸۱

ادامه جدول ۴-۴ مقایسه میانگین ها در شرایط گلخانه. ۸۸۲

جدول۱-۳ خلاصه آمار هواشناسی شهرستان شاهرود در طول فصل رشد ذرت درسال۱۳۹۱. ۵۱

بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط تنش شوری

چکیده

به منظوربررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مو لفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت تحت شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار به صورت آزمایشگاهی و گلدانی در سال ۹۱- ۹۰ در آزمایشگاه و گلخانه مرکز آموزش کشاورزی شاهرود انجام شد. فاکتور اول شامل ۴ سطح شوری صفر(شاهد)،۳ ،۶، ۹ دسی زیمنس برمتر مربع و فاکتور دوم شامل پیش ‌تیمار پلی اتیلن گلایکول۱۴۷۰۰۰۰در چهار سطح صفر(شاهد)، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ گرم در لیتربود. نتایج حاصل از بررسی های آزمایشگاهی نشان دادند که اثر شوری بردرصد جوانه زنی و وزن خشک کلئوپتیل در سطح ۵ درصد وبرصفات سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک و طول ریشه چه و وزن تر کلئوپتیل و طول کلئوپتیل، وزن تر و خشک و طول گیاهچه، سرعت رشد گیاهچه، بنیه بذر،ضریب آلومتری و نسبت وزن خشک ریشه چه به کلئو پتیل در سطح یک درصدمعنی داربود. همچنین اثر پلی اتیلن گلایکول برصفات سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک و طول ریشه چه و وزن تر و خشک و طول کلئوپتیل، وزن تر و خشک و طول گیاهچه، سرعت رشد گیاهچه، بنیه بذر،ضریب آلومتری و نسبت وزن خشک ریشه چه به کلئو پتیل در سطح یک درصدمعنی دار بود. اثرمتقابل بین شوری و پلی اتیلن گلایکول برسرعت جوانه زنی در سطح ۵ درصد و برطول ریشه چه،وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه ، بنیه بذر، ضریب آلومتری در سطح یک درصد معنی دارشد. نتایج حاصل از آزمایشات گلخانه ای نشان دادکه اثر شوری بروزن تر و خشک برگ، عرض برگ، کلروفیلa در سطح ۵ درصد معنی دار بود و بروزن تر وخشک ریشه، وزن تر وخشک ساقه، ارتفاع بوته، طول برگ، کلروفیل b ،کارتنوئید در سطح یک درصد معنی دارشد. اثر پلی اتیلن گلایکول بر کلروفیل a در سطح ۵ درصد معنی دار بودو بروزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک برگ، وزن تر وخشک ساقه، ارتفاع بوته، طول برگ،عرض برگ، کلروفیل b،کارتنوئید در سطح یک درصد معنی دارشد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که پیش تیمار بذر بامحلول ۱۰۰ گرم درلیتر پلی اتیلن گلایکول ۱۴۷۰۰۰۰باعث بهبود مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت شد.

کلمات کلیدی: ذرت، تنش شوری، پلی اتیلن گلایکول، پیش تیمار. 

مقدمه

ذرت پس از گندم وجو سومین غله مهم جهان می باشد.در درجه اول ذرت برای تولید دانه و در درجه دوم به منظور تولید علوفه و ماده خام تولیدات صنعتی کشت می شود .دانه ذرت هم برای انسان وهم برای حیوان مصرف می شود قسمتهای رویشی گیاه وقتی سبز هستند قطع یا خشک می شوند و یا بصورت سیلو برای مصرف دام مورد استفاده قرار می گیرند. درحال حاضر سطح زیر کشت آن در ایران ۳۵۰۰۰۰ هکتار با مقدار تولید ۲میلیون تن می باشد.

ذرت در مناطق گرمتر نواحی معتدل و نواحی مرطوب رشد می کند. در ایران از کل ۱۶۵ میلیون هکتار سطح کشور، مساحتی درحدود ۵/۲۳ میلیون هکتار که معادل ۲/۱۴درصد از کل سطح کشور می باشد به درجات مختلف با مسائل شوری ، سدیم (قلیائی) بودن، زهدار و ماندابی بودن روبروست. علل اصلی شوری اراضی زراعی کشور که عمدتاً دراقلیم های خشک و نیمه خشک واقع می باشند، مهاجرت املاح محلول از عمق به سطح خاک در اثر تبخیر شدید رطوبت و کمبود بارندگی و ناکافی بودن آب آبیاری جهت شستشوی نمکهای تجمع یافته در عمق خاک زراعی است. در حال حاضر با توجه به این که بخشی از منابع آب و خاک شور مورد بهره برداری قرار می گیرد . دستیابی به ارقام متحمل به شوری که دارای عملکرد بیشتری در شرایط تنش شوری باشند به عنوان یکی از راه حل ها ی مقابله با این تنش مطرح است . بررسی اثر شوری بر سرعت و درصد جوانه زنی و همچنین رشد ریشه چه و ساقه چه در بسیاری از گیاهان زراعی نشان داده است که تنش شوری در مرحله جوانه زنی یک آزمون قابل اطمینان در ارزیابی تحمل بسیاری از گونه ها است . زیرا شوری باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی و همچنین کاهش رشد ریشه چه و ساقه چه می گردد et al., 2001)،Ghoulam) Munns, 2002) ). شرط اساسی برای دستیابی به محصول در یک زراعت فراهم بودن شرایط استقرار گیاه زراعی و یا توانمند بودن گیاه زراعی در استقرار و ایجاد سطح سبز اولیه می باشد . تنش شوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل جلوگیری کننده از جوانه زنی یکنواخت بذور و استقرار گیاهان زراعی در اینگونه مناطق مطرح می باشد (۲۰۰۳ . .(Demir et al.,سرعت و درصد جوانه زنی بذور از جمله مهمترین عواملی است که تحت تأثیر شوری قرار می گیرد. کاهش سرعت رشد و درصد جوانه زنی احتمالاً به دلیل آن است که تنش شوری علاوه بر مسمومیتی که در گیاه ایجاد می کند باعث پایین رفتن پتانسیل اسمزی محیط بذر یا ریشه شده و رشد آنها را با مشکل مواجه می سازد .(Demir et al., 2003)

شوری آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک می تواند به شدت تولید محصول را محدود نماید و دراین مناطق از اهمیت بیشتری برخورداراست. به نظر می رسد حدود ۲۵ درصد اراضی آبی زمین های کشاورزی در نواحی خشک و نیمه خشک جهان به علت فقدان مدیریت صحیح تحت تنش شوری قرار گرفته اند FAO, 2000)). با توجه به روند افزایش اراضی شور در ایران و محدود بودن افزایش عملکرد از طریق افزایش سطح کاشت، لازم است که به این عامل محیطی توجه خاصی مبذول و کشت گیاهان متحمل به شوری توسعه یابد.

ازطرفی شوری یکی از مهمترین تنش های محیطی می باشد روی جوانه زنی و سبز شدن گیاهان ودرصد جوانه زنی ورشد گیاهچه تاثیر منفی داشته و رشد گیاه را محدود کرده و این امر در تقابل نیاز روز افزون بشر به مواد غذایی است.

یکی از موانع عمده عملکرد و تولید بالای گیاهان زراعی فقدان استقرار یکنواخت گیاه است که به خاطر شرایط نامناسب خاکی و آب و هوایی است (Mevale et al.,2003). بذور گاهی اوقات در بسترهایی کاشت می شوند که به دلیل عدم بارندگی درزمان کاشت رطوبت نامناسبی دارند(Angadi and Entz, 2002). که نتیجه آن سبز شدن ضعیف و غیر یکنواخت گیاهچه است (Mevale et al.,2003) .

امروزه بخشی از محققان فعال در حوزه بذر، مشغول تحقیقاتی بر روی تیمار‌های پیش از کاشت بذر[۱] هستند. تحقیقات متعددی اثبات کرده است که اعمال این تیمار‌ها توسط زارعین قبل از کاشت بذر به خصوص در شرایط نامساعد محیطی و بستر غیر بهینه بذر، می‌تواند جوانه‌زنی و رشد و نمو را در ابتدای دوره زیستی بهبود بخشیده و باعث استقرار هر چه بهتر گیاهچه شود. این امر سبب استفاده مطلوب‌تر گیاه از نهاده‌های موجود شده و در نهایت می‌تواند سبب افزایش کمی و کیفی محصول گردد. در کل به این تیمار‌ها پرایمینگ بذر اطلاق می‌شود (سلطانی و همکاران،۱۳۸۶). هیدروپرایمینگ در کاهش خطرات استقرار گیاهچه در شرایط تنش خشکی موثر می‌باشد و به بذر اجازه می‌دهد تا رشد یکنواختی را در شرایط بارندگی‌های نامنظم داشته باشد. همچنین بذور را هیدراته کرده، استفاده از مواد شیمیایی را به حداقل رسانده و باعث بهبود بنیه بذر و رشد گیاهچه می‌شود(جلیلیان و خدابنده،۱۳۷۵).

همچنین اثرات سودمند تیمار کردن بذر در فعالیت‌های مزرعه‌ای در گیاهانی مثل گندم، چغندرقند، ذرت و سویا گزارش شده است(Parera and Cantliffe,1994;Singh,1995;Sadeghiyan and Yavari,2004). رشید و همکاران گزارش کردند، تیمار کردن بذرجو، باعث بهبود استقرار گیاهچه در شرایط تنش شوری و خشکی می‌گردد (Rashid et al., 2002).

برای عمل پرایمینگ مزایای زیادی از جمله افزایش قوه نامیه، افزایش سرعت جوانه‌زنی در شرایط درجه حرارت پایین، کوتاه‌کردن متوسط زمان جوانه‌زنی، افزایش عملکرد ریشه، افزایش قدرت جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه در شرایط آلودگی قارچی، افزایش قدرت جوانه‌زنی در شرایط شوری و خشکی، کاهش نیاز به آب جهت سبز‌شدن و در نهایت استقرار بهتر و بیشتر بوته در واحد سطح در گیاهان مختلف ذکر شده است (جلیلیان،۱۳۸۵). در همین راستا مطالعه ای تحت عنوان بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط تنش شوری در آزمایشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت.

۱-۱ استعداد تولید در غلات

تاکنون افزایش عملکرد هم از راه ازدیاد سطح زیر کشت و هم از راه افزایش تولید را در واحد سطح موجب افزایش تولید محصول همگام به افزایش جمعیت شده است. با این وجود باید با به کار گیری شیوه های نوین کل تولید محصولات زراعی به ویژه غلات افزایش یابد. با گذشت زمان و افزایش میانگین تولید در واحد سطح ازدیاد عملکرد پیچیده تر خواهد شد(Gallagher,1984). با یک دید خوش بینانه به نظر می رسد افزایش عملکرد غلات در واحد سطح دسته کم به دو دلیل زیر هنوز امکان پذیرباشد:

الف- منابع تغییر ژنتیکی در غلات هنوز به طور کامل به خدمت گرفته نشده و با توجه به تنوع ژنتیکی در غلات هنوز منابع تغییر قابل استفاده زیادی وجود دارد که میتوان آنها را با روش های نوین به نژادی مولکولی مورد بهره گیری قرار داد و تا زمانی که این توانایی تغییر وجود دارد، برای افزایش عملکرد نیز زمینه وجود خواهد داشت (Gallagher,1984).

ب- عملکردی که هم اکنون در واحد سطح از مزارع غلات برداشت میشود، از میزان پتانسیل ژنتیکی عملکرد خیلی کمتر است و در بسیاری نقاط حتی به نصف آن هم نمیرسد (Gallagher,1984).بنابراین میتوان با برطرف کردن موانع تولید از راه انجام عملیات مناسب به زراعی و به نژادی زمینه ی بروز استعداد تولید را در ارقام کنونی یا ارقامی که در آینده اصلاح خواهند شد فراهم آورد (Bushuk and Rasper,1994).

افزایش روز افزون جمعیت جهان و به تبع آن تقاضای مضاعف نسبت به غذا سبب توجه کشاورزان به اراضی کم بازده شده است. گر چه توجه دست اندرکاران و مدیران بخش کشاورزی در اقصی نقاط جهان نسبت به تبدیل این اراضی به مزارعی حاصلخیز متمرکز می باشند، با این حال جای تردیدی نیست که بخشی از غذای مصرفی بشر باید از مناطقی به دست آید که شرایط برای تولید و پرورش محصولات در آنجا بهینه نمی باشد (Harris et al.,1999)

تعداد صفحه :۱۱۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 *** 

----

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.comعنوان : تأثیر به‌کارگیری تخته‌ی هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری در پایه سوم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد

گروه آموزشی روان شناسی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M. A."

گرایش: کودکان استثنایی

 

عنوان: 

تأثیر به‌کارگیری تخته‌ی هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری در پایه سوم

 

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر به‌کارگیری تخته‌ی هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری در پایه سوم است. این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانش آموزان پایه ی سوم شاغل به تحصیل شهرستان تربت حیدریه (۴۰ دانش آموز) که به طور تصادفی در دوگروه آزمایش (۲۰ نفر ) و کنترل (۲۰ نفر ) در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ می باشند و از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و به صورت تصادفی استفاده شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که قبل و بعد از جلسات آموزشی توسط گروه نمونه تکمیل و به کمک نرم افزار spss17مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در مرحله‌ نهایی داده ها‌ی حاصل با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی دو نمونه مستقل و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه ‌و تحلیل قرارگرفته و نتایج نشان داد که: استفاده از تخته هوشمند باعث افزایش انگیزش و پیشرفت خواندن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری می گردد.
 
واژه های کلیدی: انگیزش، تخته ی هوشمند، خواندن، اختلال یادگیری
 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ بیان مسئله۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع۵
۱-۴ اهداف تحقیق۷
۱-۵ فرضیات
۱-۶متغیر مستقل و وابسته
۷
۸
۱-۷ تعاریف متغیرها۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مفهوم تخته هوشمند۱۱
۲-۲ ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۱۱
۲-۳ اﻫﺪاف ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۱۲
۲-۴ انواع بردهای هوشمند۱۳
۲-۵ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای و آﻣﻮزش وﻳﮋه۱۴
۲-۶ اشکالات استفاده از روش هوشمند سازی۱۴
۲-۷ مفهوم انگیزش تحصیلی۱۵
۲-۸ منشأ انگیزه پیشرفت۲۳
۲-۹ نظریه انگیزه پیشرفت مک کللند۲۵
۲-۱۰ انگیزه پیشرفت و ویژگی‌های افراد با انگیزه پیشرفت بالا۲۷
۲-۱۱ آموزش انگیزه پیشرفت۲۹
۲-۱۲ کارکردها و ابعاد انگیزش۳۱
۲-۱۳ مفهوم سواد خواندن۳۳
۲-۱۴ اهمیت خواندن۳۴
۲-۱۵ مفهوم اختلال یادگیری۳۵
۲-۱۶ ویژگی های افراد ناتوان در یادگیری۳۶
۲-۱۷ عوامل مؤثر در آموزش و یادگیری دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری۳۷
۲-۱۸ انواع اختلال یادگیری۳۹
۲-۱۹ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ۴۰
۲-۲۰ نظریه های اختلال یادگیری۴۰
۲-۲۱ تحقیقات انجام شده۴۳
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه۴۶
۳-۲ روش پژوهش۴۶
۳-۳ جامعه آماری۴۶
۳-۴ روش نمونه گیری۴۶
۳-۵ ابزار پژوهش۴۶
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۴۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ توصیف داده ها۴۹
۴-۲ تحلیل داده ها۵۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱ مقدمه۷۰
۵-۲ بررسی فرضیه ها۷۰
۵-۳ بحث و نتیجه گیری۷۱
 ۵-۴ محدودیت های پژوهش۷۲
۵-۵ پیشنهادات پژوهش۷۳
۵-۶ منابع و مأخذ۷۴
ضمائم و پیوست ها
پرسشنامه 

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
نمودار۲-۱. انواع اختلال یادگیری

۳۹

جدول شماره ۴-۱: میانگین و انحراف معیار پیشرفت خواندن

۴۹

نمودار شماره ۴-۱ نمایش نمرات پیشرفت خواندن پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش

۵۰

نمودار شماره ۴-۲ نمایش نمرات پیشرفت خواندن پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل

۵۰

جدول شماره ۴-۳: میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی

۵۱

نمودار شماره ۴-۳ نمایش نمرات انگیزش درونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش

۵۲

نمودار شماره ۴-۴نمایش نمرات انگیزش درونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل

۵۲

نمودار شماره ۴-۵ نمایش نمرات انگیزش بیرونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش

۵۳

نمودار شماره ۴-۶نمایش نمرات انگیزش بیرونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل

۵۳

نمودار شماره ۴-۷ نمایش نمرات بی انگیزگی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش

۵۴

نمودار شماره ۴-۸ نمایش نمرات بی انگیزگی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل

۵۴

جدول ۴-۵نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)

۵۵

جدول ۴-۶نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن برحسب گروه آزمایش و کنترل

۵۶

جدول شماره ۴-۷ خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش سرعت خواندن

۵۷

جدول شماره ۴-۸ میانگین تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش سرعت خواندن

۵۷

جدول ۴-۹ نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)

۵۸

جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین درک مطلب برحسب گروه آزمایش و کنترل

۵۹

جدول شماره ۴-۱۱ خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش درک مطلب

۵۹

جدول شماره ۴-۱۲ میانگین‌های تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش درک مطلب

۶۰

جدول ۴-۱۳ نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)

۶۱

جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین استفاده از تخته هوشمند بر رمزگشایی کلمات برحسب گروه آزمایش و کنترل

۶۱

جدول شماره ۴-۱۵خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش رمزگشایی کلمات

۶۲

جدول شماره ۴-۱۶ میانگین تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش رمزگشایی کلمات

۶۲

جدول ۴-۱۷ نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)

۶۳

جدول ۴-۱۸نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین انگیزش درونی برحسب گروه آزمایش و کنترل

۶۴

جدول ۴-۱۹ نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین انگیزش بیرونی برحسب گروه آزمایش و کنترل

۶۴

جدول ۴-۲۰ نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین بی انگیزگی برحسب گروه آزمایش و کنترل

۶۵

جدول شماره ۴-۲۱ خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش انگیزش تحصیلی (درونی،  بیرونی و بی انگیزگی)

۶۶

جدول شماره ۴-۲۲ میانگین‌های تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش انگیزش تحصیلی(درونی، بیرونی و بی انگیزگی)

۶۷

جدول شماره ۴-۲۳ نتایج تحلیل واریانس چند متغیره اثر تخته هوشمند بر انگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی انگیزگی)

۶۷

جدول شماره ۴-۲۴ نتایج تحلیل واریانس چند متغیره اثر تخته هوشمند بر انگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی انگیزگی)

۶۸

 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱ مقدمه 
اختلال یادگیری[۱] به‌وسیله‌ی متخصصان بهداشت روان و پزشکی به‌عنوان نوعی اختلال عصبی زیستی، شناختی و یا پردازش زبان تشخیص داده می‌شود که معلول عملکرد نابهنجار مغز است یکی از پیامدهای بدکاری مغز این است که افراد دارای اختلال یادگیری فرایندها و اطلاعات موردنیازشان را به‌گونه‌ای متفاوت از عملکرد معمولی مورد انتظار کودکان یا بزرگ‌سالان بدون مشکل به دست می‌آورند (جانه و همکاران، ۱۳۹۱؛ به نقل از معتمدی و همکاران، ۱۳۹۱).
بدون شک برنامه آموزش مستقیم برای دانش‌آموزانی که در معرض خطر افت تحصیلی هستند یا به‌عبارت‌دیگر برای دانش آموزان نیازمند آموزش‌های ویژه سودمندترین برنامه آموزشی خواهد بود. برنامه ترمیمی آموزش مستقیم به‌طور کاملاً معناداری یادگیری نوشتن (دست خط، املاوانشا) دانش آموزان پایه‌های دوم تا پنجم را بهبود می‌بخشد( زید، حسین و توماس[۲] ۲۰۰۸، به نقل کریمی، علیزاده، فرخی و سعدی پور، ۱۳۸۹).
نفوذ سریع فن‌آوری اطلاعات در میان آحاد مردم موجب تغییر شیوه زندگی آنان شده است تحولات سریع ناشی از کاربرد فن‌آوری اعم از فن‌آوری مولدو فن‌آوری اطلاعاتی در زندگی بشر تغییرات شگرفی را در ساختارهای صنعتی، اقتصادی، سیاسی و مدنی جوامع به وجود آورده است و این تغییرات، تأثیرات به سزایی در روند زندگی و کار مردم در سراسر جهان گذاشته و با روش‌های سنتی آموزش، یادگیری و مدیریت آموزشی به‌طورجدی به مقابله پرداخته است (اسلامی، ۱۳۸۱).
رایانه بخش گران‌بهایی از فن‌آوری، برای کودکان با نیازهای ویژه است که منابع مختلفی از اطلاعات را از قبیل متن، موضوع، صدا و تصویر را به صورت همزمان و هماهنگ در کنار هم ارائه داده، باعث کسب تجربه و عامل محرکی برای کودکان است تا بتوانند مهارت های کلامی و ارتباطی خود را رشد داده، بهبود بخشند (ویزنتز، ۲۰۱۰).
بر اساس تعریف کمیته مشترک ملی به ناتوانی یادگیری[۳]که امروزه موردقبول اکثر پژوهشگران می‌باشد؛ اختلال یادگیری اصطلاح کلی است و به گروه نامتجانسی از اختلال‌ها اطلاق می‌شود که به شکل مشکلات عمده در فراگیری و به‌کارگیری توانایی‌های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال یا محاسبات ریاضی آشکار می‌شود. فرض بر این است که از اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی نشأت می‌گیرند و ممکن است در کنار اختلال‌های یادگیری، اشکالاتی در خود نظم دهی رفتارها، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی وجود داشته باشد، اما این مسائل به‌خودی‌خود اختلال یادگیری به شمار نمی‌آیند. اختلال‌های یادگیری ممکن است همراه با سایر عارضه‌های معلولیتی باشد (برای مثال نقص حسی، کم‌توان ذهنی، اختلال اجتماعی و هیجانی) یا تأثیرات محیطی توأم باشد (نظیر تفاوت‌های فرهنگی، آموزش ناکافی و نامناسب، عوامل روانی) اما نتیجه این عارضه یا تأثیرات نیست (لر نر[۴]، ۱۹۹۷؛ به نقل سیاح، ۱۳۹۱).
ترکیب متن و تصاویر دیداری و صوت برای ارائه و آموزش لغات، موجب یادگیری و تعریف واقعی و عینی از این لغات شده و حافظه‌ی کوتاه‌مدت و حافظه‌ی دیداری (فراخنای توجه) این افراد را بهبود می‌بخشد و رشد یادگیری، یادسپاری و یادآوری لغات در افراد دچار نارسایی‌های یادگیری را افزایش می‌دهد و باعث تقویت توانایی تجسم دیداری و آموزش باکیفیت بالا در دانش آموزان از طریق ابعاد مختلف صورت می‌گیرد (جک، فلتچرف لین، فاچس و مارسیا[۵]، ۲۰۰۷). آموزش مبتنی بر رایانه به‌وسیله‌ی تحقیقات آزمایشی مورد تأیید و حمایت می باشد. ازجمله به‌کارگیری شیوه‌های آموزشی مبتنی بر رایانه موجب بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال املا شده بود (ونگ و باتلر، ۲۰۰۶).
شواهدی دال بر وجود اثرات مثبت آموزش‌ها و بازی‌های رایانه‌ای بر تقویت مهارت‌های خواندن و املا و نیز بهبود مهارت‌های شناختی، توجه و تمرکز، کنترل حرکات، ایجاد لذت و شادی و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه گزارش‌شده است (برگر، روبرت و پاسنر، ۲۰۰۰).
 
  ۱-۲ بیان مسئله
مسئله ناتوانی در درک و یادگیری مطلوب برخی از مطالب توسط کودکان در سالهای اخیر به‌طور فوق‌العاده‌ای موردتوجه متخصصان و کارشناسان قرارگرفته است (افروز، ۱۳۹۱).
اختلال‌های یادگیری، ابتدا در دهه‌ی ۱۹۶۰ به‌عنوان جدیدترین حوزه‌ی فرعی در مبحث کودکان استثنایی واردشده است (جوادیان، ۱۳۹۱).
از طرفی محققان همواره به دنبال یافتن پاسخی برای پر کردن خلاهای یادگیری، رفع مشکلات و کمبودهای ناشی از نقص در فرایند تدریس و یادگیری بوده‌اند. آن‌ها به دنبال راه‌هایی بوده اندکه تمرینات روزمره و خسته‌کننده را به تجربیات تعاملی و لذت‌بخش برای اداره شاگردان تغییر دهند، به‌طوری‌که دانش آموزان مبانی اساسی و لازم و مفاهیم عمیق را درک کنند (تورنتن[۶]، ۱۹۹۷؛ به نقل صفاریان، ۱۳۸۹).
در طی بررسی نتایج تحقیقات انجام‌شده در مورد این کودکان یکی از روش‌های مؤثر در بهبود یادگیری دانش آموزان مبتلابه اختلال یادگیری آموزش مستقیم می‌باشد.
عناصر کلیدی در آموزش مستقیم شامل الگوبرداری، تقویت، بازخورد، تقریب‌های متوالی و فعال بودن یادگیرنده (بریتر و انگلمن[۷]، ۱۹۶۶؛ جویس وکالهون[۸]، ۲۰۰۰؛ مارک، ساراو ریچارد[۹]، ۲۰۰۱).
با اشاره به یافته‌های پژوهشی مربوط به روش آموزش به کمک کامپیوتر دریافته‌اند که این روش هم پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را افزایش می‌دهد و هم در آنان نگرش مثبت‌تری نسبت به فعالیت‌های آموزشگاهی ایجاد می‌کند.
در فرا تحلیلی که به‌وسیله (جونز ۱۹۹۰، به نقل مک کولوگ، ۲۰۰۰) انجام‌گرفته است، مطالعه‌ی ۳۶ تحقیق مستقل نشان داد که کاربرد رایانه اثر مثبتی در رشد تحصیلی از دبستان تا دانشگاه دارد. در این بررسی‌ها دانش آموزان دارای اختلال‌های یادگیری ویژه که آموزش‌های رایانه‌ای را دریافت کرده بودند، عملکردشان در دروس املا و خواندن و ریاضی به نحو معناداری تقویت‌شده بود و نیز به‌طور قابل‌توجهی مهارت‌های نگرشی بهتری را نشان داده‌اند.
با توجه به این‌که دانش آموزان مبتلابه اختلال یادگیری نسبت به همسالان خود مشکلات جدی درزمینه ترک مدرسه (اولمان[۱۰] ۱۹۵۷)، بزهکاری (روف و گلدن[۱۱]، ۱۹۷۲) مشکلات روانی (کاون، پدرسون، بابیگنال، لزو و تروس[۱۲]، ۱۹۷۳) دارند.
به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی در محیط‌های یادگیری راه مناسب و لازم برای کشف و دسترسی به منابع اطلاعاتی در جهت آماده‌سازی فراگیرندگان برای زندگی آینده است. کاربردی‌ترین جنبه نرم‌افزارهای آموزشی، یادگیری، سهولت و دسترسی آسان فراگیر به محتواست. فراگیرنده با به‌ کارگیری برنامه‌های نرم‌افزار آموزشی در محور یادگیری قرار می‌گیرد و با محیط خود تعامل پیدا  می کند (کفاشی، ۱۳۸۹).
ازاین‌رو تحقیق حاضر به دنبال روشی نوین برای بهبود اختلال خواندن و درک وفهم و نوشتن در کودکان با اختلال ویژه‌ی یادگیری است که بیشترین تاثیر را داشته باشد. در این ‌بین نرم‌افزار تخته هوشمند ضمن رعایت اصول سهولت کاربری، محیطی مناسب جهت تدریس، سمینار و حتی جلسات عملیاتی را فراهم می‌نماید. کارکردن با آن بسیار ساده می باشد و از مزایای آن قابلیت بالا در نوشتن بر روی بردهای هوشمند، قابلیت رسم اشکال هندسی ۲ بعدی و سه‌بعدی، قابلیت ضبط تدریس به‌صورت هوشمند و آزمایشگاه مجازی استفاده‌شده است تا به رفع مشکلات یادگیری خواندن و درک و فهم در کودکان دارای اختلال خواندن کمک کند.
بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش (هدف کلی تحقیق)، عبارت است از بررسی تأثیر به‌کارگیری تخته هوشمند بر انگیزش و پیشرفت در خواندن و درک مطلب دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی شهرستان تربت‌حیدریه.
 
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
کودکان با اختلال ویژه‌ی یادگیری، با توجه به داشتن هوش طبیعی با مشکل یادگیری مواجه‌اند و زمانی تشخیص داده می‌شوند که پیشرفت در آزمونهای استانداردشده برای خواندن، ریاضیات یا بیان نوشتاری به‌طور چشمگیری زیر حد مورد انتظار برحسب سن، سطح تحصیلات و سطح هوشی باشد. این کودکان مشکلات زیادی درزمینه ی خواندن و نوشتن دارند و مشکل آن‌ها معمولاً دیر تشخیص داده می‌شود. مسائل عاطفی دوران نوجوانی و بزرگ‌سالی آن‌ها بیشتر مربوط به دوران تحصیلی و میزان ترک مدرسه در آن‌ها ۵/۱ برابر حد متوسط است. (فرهبدومینایی، ۱۳۸۲؛ کاپلان و سادوک، ۱۳۷۸).
کودکان مبتلابه اختلال یادگیری در یک یا چند مورد از توانایی‌های تحصیلی مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات و یا هر سه این موارد مشکلات جدی دارند (کاواناک و تروس، ۱۹۸۸).
اختلال خواندن، اختلال در یادگیری ریاضیات و اختلال نوشتن از انواع رایج اختلالات یادگیری به شمار می‌رود. عوامل متعددی ممکن است باعث اختلال یادگیری شود. که می‌توان از بین آن‌ها به عوامل ارثی، عوامل مادرزادی، عوامل محیطی و عوامل آموزشی اشاره کرد (شکوهی یکتا و همکار، ۱۳۸۵).
بر اساس تحقیقات انجام‌شده این نتیجه حاصل گردیده است که ۷۵ درصد یادگیری از طریق وسایل دیداری و تصویری و به‌وسیله‌ی حس بینایی انجام می‌شود درصورتی‌که تنها ۱۳ درصد یادگیری از طریق حس شنوایی و وسایل صوتی انجام می‌گیرد و دیگر حواس به ترتیب بساوایی ۶ درصد، بویایی و چشایی هرکدام ۳ درصد در یادگیری تأثیر دارند.
به همین دلیل است که امروزه در طراحی مدارس فن‌آوری و ارتباطات نقش حیاتی ایفا می‌کنند (فتاحیان، ۱۳۸۳).
تحقیقات نشان می‌دهد که کاربرد کامپیوتر به‌عنوان مربی در ترکیب با آموزش سنتی برای تعلیم و تمرین و ارائه آموزش، باعث افزایش یادگیری در دوره‌های سنتی و مهارت‌های پایه‌ای می‌شود. هم‌چنین دانش آموزان سریع‌تر یاد می‌گیرند، حافظه‌ی بیشتری نشان داده و اگر کامپیوتر کار می‌کنند به بهتر آموختن تشویق می‌شوند (عچرش، ۱۳۸۹).
فن‌آوری‌های کمکی یک حیطه‌ی وسیع وگسترده‌ای را از یک مداد وکاغذ ساده تا فن‌آوری‌های برتر و بالایی مانند رایانه را دربرمی گیرد. این فن‌آوری‌های حمایتی ازلحاظ آموزش به سه گروه فن‌آوری‌های پایین، میانی و بالا (برتر) طبقه‌بندی می‌شوند (شارپ، ۲۰۰۶؛ اسخومارکر، ۲۰۰۹).
ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻌﻠﻮل از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ رو می‌دانند اﻣﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ داﻣﻨﮥ ﺗﺎ ۳۰ درﺻـﺪ در پژوهش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ گزارش‌شده اﺳﺖ. در ﻣﻄالعه ﻣﺮوﯾﺎن و ﺣﺴﯿﻨﯽ(۱۳۷۶) ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ۸ درﺻﺪ ذکرشده اﺳﺖ. ازنظر تفاوت‌های ﺟﻨﺴﯽ، گزارش‌های به‌دست‌آمده از ﻣﺪارس وکلینیک‌ها، رواج ۴ﺑﻪ۱را بین ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮح کرده‌اند. به‌هرحال، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت همه‌گیرشناسی و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده‌اند ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ناتوان در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻰ، ﻣﺤﯿﻄﻰ، روان‌شناختی و ﺣﺘﻰ ژﻧﺘﯿﮑﻰ دخیل‌اند. دانش‌آموزان مبتلابه اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻋﺎدی درس می‌خوانند ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻃﺮد ﻗﺮار می‌گیرند و ﻣﻨﺰوی می‌شوند. عزت‌نفس و خودپنداری ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ می‌تواند ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮕﺬارد. در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن مبتلابه ناتوانی‌های ﯾﺎدﮔﯿﺮی، آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ عزت‌نفس ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن‌هایی ﮐﻪ دارای عزت‌نفس ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ازلحاظ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﺗﺮی دارﻧﺪ(نریمانی و رجبی، ۱۳۸۴).
راﻳﺎﻧﻪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚآن ﻳﻜﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ ذﻫﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮﻫﺮﻓﻨﺎوری آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺧﺎص راﻳﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را در آﻣﻮزش وﻳﮋه ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻛﺮد. اﻣﺮوزه، راﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ، رﻳﺎﺿﻴﺎت و آﻣﻮزش آن ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎدی ﺷﺪه و ﺑﻬﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎی از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا راﻳﺎﻧﻪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪی از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓ ﺻﺪا و ﺣﺮﻛﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻲ ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ آﻣﻮزش ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ شود. بنابراین ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻮزه اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ دور از اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ راﻳﺎﻧﻪ ای از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮر در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ- ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان بیش از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر می ﺷﻮد(یاوری و همکاران، ۱۳۸۵).
 
۱-۴ اهداف پژوهش
هدف کلی: تعیین تأثیر به‌کارگیری تخته هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری در پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی شهرستان تربت‌حیدریه.
 
 اهداف جزئی: 

  1. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی با اختلال یادگیری
  2. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر درک مطلب دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی با اختلال یادگیری
  3. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر رمزگشایی کلمات دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی با اختلال یادگیری
  4. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر انگیزش مربوط به خواندن دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی با اختلال یادگیری

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۸۷
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 ***  *** ***عنوان : تأثیر به‌کارگیری تخته‌ی هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری در پایه سوم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد

گروه آموزشی روان شناسی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M. A."

گرایش: کودکان استثنایی

 

عنوان: 

تأثیر به‌کارگیری تخته‌ی هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری در پایه سوم

 

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر به‌کارگیری تخته‌ی هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری در پایه سوم است. این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانش آموزان پایه ی سوم شاغل به تحصیل شهرستان تربت حیدریه (۴۰ دانش آموز) که به طور تصادفی در دوگروه آزمایش (۲۰ نفر ) و کنترل (۲۰ نفر ) در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ می باشند و از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و به صورت تصادفی استفاده شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که قبل و بعد از جلسات آموزشی توسط گروه نمونه تکمیل و به کمک نرم افزار spss17مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در مرحله‌ نهایی داده ها‌ی حاصل با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی دو نمونه مستقل و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه ‌و تحلیل قرارگرفته و نتایج نشان داد که: استفاده از تخته هوشمند باعث افزایش انگیزش و پیشرفت خواندن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری می گردد.
 
واژه های کلیدی: انگیزش، تخته ی هوشمند، خواندن، اختلال یادگیری
 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ بیان مسئله۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع۵
۱-۴ اهداف تحقیق۷
۱-۵ فرضیات
۱-۶متغیر مستقل و وابسته
۷
۸
۱-۷ تعاریف متغیرها۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مفهوم تخته هوشمند۱۱
۲-۲ ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۱۱
۲-۳ اﻫﺪاف ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۱۲
۲-۴ انواع بردهای هوشمند۱۳
۲-۵ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای و آﻣﻮزش وﻳﮋه۱۴
۲-۶ اشکالات استفاده از روش هوشمند سازی۱۴
۲-۷ مفهوم انگیزش تحصیلی۱۵
۲-۸ منشأ انگیزه پیشرفت۲۳
۲-۹ نظریه انگیزه پیشرفت مک کللند۲۵
۲-۱۰ انگیزه پیشرفت و ویژگی‌های افراد با انگیزه پیشرفت بالا۲۷
۲-۱۱ آموزش انگیزه پیشرفت۲۹
۲-۱۲ کارکردها و ابعاد انگیزش۳۱
۲-۱۳ مفهوم سواد خواندن۳۳
۲-۱۴ اهمیت خواندن۳۴
۲-۱۵ مفهوم اختلال یادگیری۳۵
۲-۱۶ ویژگی های افراد ناتوان در یادگیری۳۶
۲-۱۷ عوامل مؤثر در آموزش و یادگیری دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری۳۷
۲-۱۸ انواع اختلال یادگیری۳۹
۲-۱۹ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ۴۰
۲-۲۰ نظریه های اختلال یادگیری۴۰
۲-۲۱ تحقیقات انجام شده۴۳
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه۴۶
۳-۲ روش پژوهش۴۶
۳-۳ جامعه آماری۴۶
۳-۴ روش نمونه گیری۴۶
۳-۵ ابزار پژوهش۴۶
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۴۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ توصیف داده ها۴۹
۴-۲ تحلیل داده ها۵۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱ مقدمه۷۰
۵-۲ بررسی فرضیه ها۷۰
۵-۳ بحث و نتیجه گیری۷۱
 ۵-۴ محدودیت های پژوهش۷۲
۵-۵ پیشنهادات پژوهش۷۳
۵-۶ منابع و مأخذ۷۴
ضمائم و پیوست ها
پرسشنامه 

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
نمودار۲-۱. انواع اختلال یادگیری

۳۹

جدول شماره ۴-۱: میانگین و انحراف معیار پیشرفت خواندن

۴۹

نمودار شماره ۴-۱ نمایش نمرات پیشرفت خواندن پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش

۵۰

نمودار شماره ۴-۲ نمایش نمرات پیشرفت خواندن پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل

۵۰

جدول شماره ۴-۳: میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی

۵۱

نمودار شماره ۴-۳ نمایش نمرات انگیزش درونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش

۵۲

نمودار شماره ۴-۴نمایش نمرات انگیزش درونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل

۵۲

نمودار شماره ۴-۵ نمایش نمرات انگیزش بیرونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش

۵۳

نمودار شماره ۴-۶نمایش نمرات انگیزش بیرونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل

۵۳

نمودار شماره ۴-۷ نمایش نمرات بی انگیزگی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش

۵۴

نمودار شماره ۴-۸ نمایش نمرات بی انگیزگی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل

۵۴

جدول ۴-۵نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)

۵۵

جدول ۴-۶نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن برحسب گروه آزمایش و کنترل

۵۶

جدول شماره ۴-۷ خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش سرعت خواندن

۵۷

جدول شماره ۴-۸ میانگین تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش سرعت خواندن

۵۷

جدول ۴-۹ نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)

۵۸

جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین درک مطلب برحسب گروه آزمایش و کنترل

۵۹

جدول شماره ۴-۱۱ خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش درک مطلب

۵۹

جدول شماره ۴-۱۲ میانگین‌های تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش درک مطلب

۶۰

جدول ۴-۱۳ نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)

۶۱

جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین استفاده از تخته هوشمند بر رمزگشایی کلمات برحسب گروه آزمایش و کنترل

۶۱

جدول شماره ۴-۱۵خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش رمزگشایی کلمات

۶۲

جدول شماره ۴-۱۶ میانگین تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش رمزگشایی کلمات

۶۲

جدول ۴-۱۷ نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)

۶۳

جدول ۴-۱۸نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین انگیزش درونی برحسب گروه آزمایش و کنترل

۶۴

جدول ۴-۱۹ نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین انگیزش بیرونی برحسب گروه آزمایش و کنترل

۶۴

جدول ۴-۲۰ نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین بی انگیزگی برحسب گروه آزمایش و کنترل

۶۵

جدول شماره ۴-۲۱ خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش انگیزش تحصیلی (درونی،  بیرونی و بی انگیزگی)

۶۶

جدول شماره ۴-۲۲ میانگین‌های تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش انگیزش تحصیلی(درونی، بیرونی و بی انگیزگی)

۶۷

جدول شماره ۴-۲۳ نتایج تحلیل واریانس چند متغیره اثر تخته هوشمند بر انگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی انگیزگی)

۶۷

جدول شماره ۴-۲۴ نتایج تحلیل واریانس چند متغیره اثر تخته هوشمند بر انگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی انگیزگی)

۶۸

 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱ مقدمه 
اختلال یادگیری[۱] به‌وسیله‌ی متخصصان بهداشت روان و پزشکی به‌عنوان نوعی اختلال عصبی زیستی، شناختی و یا پردازش زبان تشخیص داده می‌شود که معلول عملکرد نابهنجار مغز است یکی از پیامدهای بدکاری مغز این است که افراد دارای اختلال یادگیری فرایندها و اطلاعات موردنیازشان را به‌گونه‌ای متفاوت از عملکرد معمولی مورد انتظار کودکان یا بزرگ‌سالان بدون مشکل به دست می‌آورند (جانه و همکاران، ۱۳۹۱؛ به نقل از معتمدی و همکاران، ۱۳۹۱).
بدون شک برنامه آموزش مستقیم برای دانش‌آموزانی که در معرض خطر افت تحصیلی هستند یا به‌عبارت‌دیگر برای دانش آموزان نیازمند آموزش‌های ویژه سودمندترین برنامه آموزشی خواهد بود. برنامه ترمیمی آموزش مستقیم به‌طور کاملاً معناداری یادگیری نوشتن (دست خط، املاوانشا) دانش آموزان پایه‌های دوم تا پنجم را بهبود می‌بخشد( زید، حسین و توماس[۲] ۲۰۰۸، به نقل کریمی، علیزاده، فرخی و سعدی پور، ۱۳۸۹).
نفوذ سریع فن‌آوری اطلاعات در میان آحاد مردم موجب تغییر شیوه زندگی آنان شده است تحولات سریع ناشی از کاربرد فن‌آوری اعم از فن‌آوری مولدو فن‌آوری اطلاعاتی در زندگی بشر تغییرات شگرفی را در ساختارهای صنعتی، اقتصادی، سیاسی و مدنی جوامع به وجود آورده است و این تغییرات، تأثیرات به سزایی در روند زندگی و کار مردم در سراسر جهان گذاشته و با روش‌های سنتی آموزش، یادگیری و مدیریت آموزشی به‌طورجدی به مقابله پرداخته است (اسلامی، ۱۳۸۱).
رایانه بخش گران‌بهایی از فن‌آوری، برای کودکان با نیازهای ویژه است که منابع مختلفی از اطلاعات را از قبیل متن، موضوع، صدا و تصویر را به صورت همزمان و هماهنگ در کنار هم ارائه داده، باعث کسب تجربه و عامل محرکی برای کودکان است تا بتوانند مهارت های کلامی و ارتباطی خود را رشد داده، بهبود بخشند (ویزنتز، ۲۰۱۰).
بر اساس تعریف کمیته مشترک ملی به ناتوانی یادگیری[۳]که امروزه موردقبول اکثر پژوهشگران می‌باشد؛ اختلال یادگیری اصطلاح کلی است و به گروه نامتجانسی از اختلال‌ها اطلاق می‌شود که به شکل مشکلات عمده در فراگیری و به‌کارگیری توانایی‌های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال یا محاسبات ریاضی آشکار می‌شود. فرض بر این است که از اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی نشأت می‌گیرند و ممکن است در کنار اختلال‌های یادگیری، اشکالاتی در خود نظم دهی رفتارها، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی وجود داشته باشد، اما این مسائل به‌خودی‌خود اختلال یادگیری به شمار نمی‌آیند. اختلال‌های یادگیری ممکن است همراه با سایر عارضه‌های معلولیتی باشد (برای مثال نقص حسی، کم‌توان ذهنی، اختلال اجتماعی و هیجانی) یا تأثیرات محیطی توأم باشد (نظیر تفاوت‌های فرهنگی، آموزش ناکافی و نامناسب، عوامل روانی) اما نتیجه این عارضه یا تأثیرات نیست (لر نر[۴]، ۱۹۹۷؛ به نقل سیاح، ۱۳۹۱).
ترکیب متن و تصاویر دیداری و صوت برای ارائه و آموزش لغات، موجب یادگیری و تعریف واقعی و عینی از این لغات شده و حافظه‌ی کوتاه‌مدت و حافظه‌ی دیداری (فراخنای توجه) این افراد را بهبود می‌بخشد و رشد یادگیری، یادسپاری و یادآوری لغات در افراد دچار نارسایی‌های یادگیری را افزایش می‌دهد و باعث تقویت توانایی تجسم دیداری و آموزش باکیفیت بالا در دانش آموزان از طریق ابعاد مختلف صورت می‌گیرد (جک، فلتچرف لین، فاچس و مارسیا[۵]، ۲۰۰۷). آموزش مبتنی بر رایانه به‌وسیله‌ی تحقیقات آزمایشی مورد تأیید و حمایت می باشد. ازجمله به‌کارگیری شیوه‌های آموزشی مبتنی بر رایانه موجب بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال املا شده بود (ونگ و باتلر، ۲۰۰۶).
شواهدی دال بر وجود اثرات مثبت آموزش‌ها و بازی‌های رایانه‌ای بر تقویت مهارت‌های خواندن و املا و نیز بهبود مهارت‌های شناختی، توجه و تمرکز، کنترل حرکات، ایجاد لذت و شادی و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه گزارش‌شده است (برگر، روبرت و پاسنر، ۲۰۰۰).
 
  ۱-۲ بیان مسئله
مسئله ناتوانی در درک و یادگیری مطلوب برخی از مطالب توسط کودکان در سالهای اخیر به‌طور فوق‌العاده‌ای موردتوجه متخصصان و کارشناسان قرارگرفته است (افروز، ۱۳۹۱).
اختلال‌های یادگیری، ابتدا در دهه‌ی ۱۹۶۰ به‌عنوان جدیدترین حوزه‌ی فرعی در مبحث کودکان استثنایی واردشده است (جوادیان، ۱۳۹۱).
از طرفی محققان همواره به دنبال یافتن پاسخی برای پر کردن خلاهای یادگیری، رفع مشکلات و کمبودهای ناشی از نقص در فرایند تدریس و یادگیری بوده‌اند. آن‌ها به دنبال راه‌هایی بوده اندکه تمرینات روزمره و خسته‌کننده را به تجربیات تعاملی و لذت‌بخش برای اداره شاگردان تغییر دهند، به‌طوری‌که دانش آموزان مبانی اساسی و لازم و مفاهیم عمیق را درک کنند (تورنتن[۶]، ۱۹۹۷؛ به نقل صفاریان، ۱۳۸۹).
در طی بررسی نتایج تحقیقات انجام‌شده در مورد این کودکان یکی از روش‌های مؤثر در بهبود یادگیری دانش آموزان مبتلابه اختلال یادگیری آموزش مستقیم می‌باشد.
عناصر کلیدی در آموزش مستقیم شامل الگوبرداری، تقویت، بازخورد، تقریب‌های متوالی و فعال بودن یادگیرنده (بریتر و انگلمن[۷]، ۱۹۶۶؛ جویس وکالهون[۸]، ۲۰۰۰؛ مارک، ساراو ریچارد[۹]، ۲۰۰۱).
با اشاره به یافته‌های پژوهشی مربوط به روش آموزش به کمک کامپیوتر دریافته‌اند که این روش هم پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را افزایش می‌دهد و هم در آنان نگرش مثبت‌تری نسبت به فعالیت‌های آموزشگاهی ایجاد می‌کند.
در فرا تحلیلی که به‌وسیله (جونز ۱۹۹۰، به نقل مک کولوگ، ۲۰۰۰) انجام‌گرفته است، مطالعه‌ی ۳۶ تحقیق مستقل نشان داد که کاربرد رایانه اثر مثبتی در رشد تحصیلی از دبستان تا دانشگاه دارد. در این بررسی‌ها دانش آموزان دارای اختلال‌های یادگیری ویژه که آموزش‌های رایانه‌ای را دریافت کرده بودند، عملکردشان در دروس املا و خواندن و ریاضی به نحو معناداری تقویت‌شده بود و نیز به‌طور قابل‌توجهی مهارت‌های نگرشی بهتری را نشان داده‌اند.
با توجه به این‌که دانش آموزان مبتلابه اختلال یادگیری نسبت به همسالان خود مشکلات جدی درزمینه ترک مدرسه (اولمان[۱۰] ۱۹۵۷)، بزهکاری (روف و گلدن[۱۱]، ۱۹۷۲) مشکلات روانی (کاون، پدرسون، بابیگنال، لزو و تروس[۱۲]، ۱۹۷۳) دارند.
به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی در محیط‌های یادگیری راه مناسب و لازم برای کشف و دسترسی به منابع اطلاعاتی در جهت آماده‌سازی فراگیرندگان برای زندگی آینده است. کاربردی‌ترین جنبه نرم‌افزارهای آموزشی، یادگیری، سهولت و دسترسی آسان فراگیر به محتواست. فراگیرنده با به‌ کارگیری برنامه‌های نرم‌افزار آموزشی در محور یادگیری قرار می‌گیرد و با محیط خود تعامل پیدا  می کند (کفاشی، ۱۳۸۹).
ازاین‌رو تحقیق حاضر به دنبال روشی نوین برای بهبود اختلال خواندن و درک وفهم و نوشتن در کودکان با اختلال ویژه‌ی یادگیری است که بیشترین تاثیر را داشته باشد. در این ‌بین نرم‌افزار تخته هوشمند ضمن رعایت اصول سهولت کاربری، محیطی مناسب جهت تدریس، سمینار و حتی جلسات عملیاتی را فراهم می‌نماید. کارکردن با آن بسیار ساده می باشد و از مزایای آن قابلیت بالا در نوشتن بر روی بردهای هوشمند، قابلیت رسم اشکال هندسی ۲ بعدی و سه‌بعدی، قابلیت ضبط تدریس به‌صورت هوشمند و آزمایشگاه مجازی استفاده‌شده است تا به رفع مشکلات یادگیری خواندن و درک و فهم در کودکان دارای اختلال خواندن کمک کند.
بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش (هدف کلی تحقیق)، عبارت است از بررسی تأثیر به‌کارگیری تخته هوشمند بر انگیزش و پیشرفت در خواندن و درک مطلب دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی شهرستان تربت‌حیدریه.
 
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
کودکان با اختلال ویژه‌ی یادگیری، با توجه به داشتن هوش طبیعی با مشکل یادگیری مواجه‌اند و زمانی تشخیص داده می‌شوند که پیشرفت در آزمونهای استانداردشده برای خواندن، ریاضیات یا بیان نوشتاری به‌طور چشمگیری زیر حد مورد انتظار برحسب سن، سطح تحصیلات و سطح هوشی باشد. این کودکان مشکلات زیادی درزمینه ی خواندن و نوشتن دارند و مشکل آن‌ها معمولاً دیر تشخیص داده می‌شود. مسائل عاطفی دوران نوجوانی و بزرگ‌سالی آن‌ها بیشتر مربوط به دوران تحصیلی و میزان ترک مدرسه در آن‌ها ۵/۱ برابر حد متوسط است. (فرهبدومینایی، ۱۳۸۲؛ کاپلان و سادوک، ۱۳۷۸).
کودکان مبتلابه اختلال یادگیری در یک یا چند مورد از توانایی‌های تحصیلی مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات و یا هر سه این موارد مشکلات جدی دارند (کاواناک و تروس، ۱۹۸۸).
اختلال خواندن، اختلال در یادگیری ریاضیات و اختلال نوشتن از انواع رایج اختلالات یادگیری به شمار می‌رود. عوامل متعددی ممکن است باعث اختلال یادگیری شود. که می‌توان از بین آن‌ها به عوامل ارثی، عوامل مادرزادی، عوامل محیطی و عوامل آموزشی اشاره کرد (شکوهی یکتا و همکار، ۱۳۸۵).
بر اساس تحقیقات انجام‌شده این نتیجه حاصل گردیده است که ۷۵ درصد یادگیری از طریق وسایل دیداری و تصویری و به‌وسیله‌ی حس بینایی انجام می‌شود درصورتی‌که تنها ۱۳ درصد یادگیری از طریق حس شنوایی و وسایل صوتی انجام می‌گیرد و دیگر حواس به ترتیب بساوایی ۶ درصد، بویایی و چشایی هرکدام ۳ درصد در یادگیری تأثیر دارند.
به همین دلیل است که امروزه در طراحی مدارس فن‌آوری و ارتباطات نقش حیاتی ایفا می‌کنند (فتاحیان، ۱۳۸۳).
تحقیقات نشان می‌دهد که کاربرد کامپیوتر به‌عنوان مربی در ترکیب با آموزش سنتی برای تعلیم و تمرین و ارائه آموزش، باعث افزایش یادگیری در دوره‌های سنتی و مهارت‌های پایه‌ای می‌شود. هم‌چنین دانش آموزان سریع‌تر یاد می‌گیرند، حافظه‌ی بیشتری نشان داده و اگر کامپیوتر کار می‌کنند به بهتر آموختن تشویق می‌شوند (عچرش، ۱۳۸۹).
فن‌آوری‌های کمکی یک حیطه‌ی وسیع وگسترده‌ای را از یک مداد وکاغذ ساده تا فن‌آوری‌های برتر و بالایی مانند رایانه را دربرمی گیرد. این فن‌آوری‌های حمایتی ازلحاظ آموزش به سه گروه فن‌آوری‌های پایین، میانی و بالا (برتر) طبقه‌بندی می‌شوند (شارپ، ۲۰۰۶؛ اسخومارکر، ۲۰۰۹).
ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻌﻠﻮل از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ رو می‌دانند اﻣﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ داﻣﻨﮥ ﺗﺎ ۳۰ درﺻـﺪ در پژوهش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ گزارش‌شده اﺳﺖ. در ﻣﻄالعه ﻣﺮوﯾﺎن و ﺣﺴﯿﻨﯽ(۱۳۷۶) ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ۸ درﺻﺪ ذکرشده اﺳﺖ. ازنظر تفاوت‌های ﺟﻨﺴﯽ، گزارش‌های به‌دست‌آمده از ﻣﺪارس وکلینیک‌ها، رواج ۴ﺑﻪ۱را بین ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮح کرده‌اند. به‌هرحال، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت همه‌گیرشناسی و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده‌اند ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ناتوان در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻰ، ﻣﺤﯿﻄﻰ، روان‌شناختی و ﺣﺘﻰ ژﻧﺘﯿﮑﻰ دخیل‌اند. دانش‌آموزان مبتلابه اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻋﺎدی درس می‌خوانند ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻃﺮد ﻗﺮار می‌گیرند و ﻣﻨﺰوی می‌شوند. عزت‌نفس و خودپنداری ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ می‌تواند ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮕﺬارد. در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن مبتلابه ناتوانی‌های ﯾﺎدﮔﯿﺮی، آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ عزت‌نفس ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن‌هایی ﮐﻪ دارای عزت‌نفس ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ازلحاظ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﺗﺮی دارﻧﺪ(نریمانی و رجبی، ۱۳۸۴).
راﻳﺎﻧﻪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚآن ﻳﻜﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ ذﻫﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮﻫﺮﻓﻨﺎوری آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺧﺎص راﻳﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را در آﻣﻮزش وﻳﮋه ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻛﺮد. اﻣﺮوزه، راﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ، رﻳﺎﺿﻴﺎت و آﻣﻮزش آن ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎدی ﺷﺪه و ﺑﻬﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎی از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا راﻳﺎﻧﻪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪی از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓ ﺻﺪا و ﺣﺮﻛﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻲ ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ آﻣﻮزش ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ شود. بنابراین ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻮزه اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ دور از اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ راﻳﺎﻧﻪ ای از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮر در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ- ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان بیش از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر می ﺷﻮد(یاوری و همکاران، ۱۳۸۵).
 
۱-۴ اهداف پژوهش
هدف کلی: تعیین تأثیر به‌کارگیری تخته هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری در پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی شهرستان تربت‌حیدریه.
 
 اهداف جزئی: 

  1. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی با اختلال یادگیری
  2. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر درک مطلب دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی با اختلال یادگیری
  3. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر رمزگشایی کلمات دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی با اختلال یادگیری
  4. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر انگیزش مربوط به خواندن دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی با اختلال یادگیری

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۸۷
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 ***  *** ***