برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب


عنوان                                                   صفحه


چکیده 6


مقدمه. 7


فصل اول. 9


کلیات تحقیق.. 9


1-1 طرح مسئله و تعریف موضوع. 9


1- رکن حل و فصل اختلاف.. 9


2 - تشکیل هیات حل و فصل اختلاف.. 9


3- ترکیب اعضاء هیات رسیدگی. 10


4- وظیفه هیات رسیدگی. 10


5- رکن استیناف.. 11


ترکیب اعضاء رکن استیناف.. 11

7- نحوه رسیدگی در رکن استیناف.. 12


8- شیوه های دیپلماسی و سیاسی. 12


1- مشورت: 12


2- مساعی جمیله: 13


3- میانجی گری: 13


4- سازش: 13


9- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 14


1-2 پرسش ها و فرضیه های پژوهش.. 15


1-3 اهداف تحقیق. 15


1-4 سوابق تحقیق. 16


1-5 داشتن هدف کاربردی و نام بهره برداران. 16


1-6 روش کار و مواد تحقیق. 16


فصل دوم. 17


حل و فصل اختلافات بین المللی. 17


2-1 مقدمه. 17


2- 2 تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی. 18


3-2 ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن. 48


4-2 روش های حل اختلافات سیاسی. 50


4-3 روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. 50


1 . مذاکره 50


انواع مذاکره 51


مساعی جمیله (پای مردی) 52

3 . میانجیگری. 53


تعریف میانجیگری: 54


انواع میانجیگری. 55


تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله : 55


4- تحقیق. 56


5- سازش (آشتی) 57


انواع کمیسیون های سازش : 58


تفاوت میانجیگری و سازش.. 58


فصل سوم. 60


نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 60


3-1- تاریخچه گات.. 60


3-2 حل و فصل اختلافات تحت گات.. 60


3-3 موضوعات مطروحه در مذاكرات دوراروگوئه. 65


3-4 سازمان تجارت جهانی. 68


3-5 نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 69


1- مقدمه. 72


2 حل اختلاف در گات 1947. 73


3- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات 1947. 77


4- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت.. 77


5- رویه حل اختلاف.. 78


تشکیل هیات رسیدگی : 79


6- نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات.. 84


3-3 مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی  86


3-3-1 گات.. 86


مزایا 86


3-3-2 معایب.. 87


4-3 نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 89


4-3-1 مزایای سازمان تجارت جهانی. 90


الف:یکپارچگی رویه حل اختلاف.. 90


4- 3- 2 معایب.. 92


1- عدم برخورداری نظام از حمایت اعضا 92


2-اقدامات موقتی. 92


3-انتقادات مربوط به رسیدگی استینافی. 92


4-3-3 توسعه نظام حل اختلاف.. 93


4-3-3-1 اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 93


4-3-3-2 کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 95


5-3 امتیازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 97


5-3-1 بند اول : رکن حل اختلاف.. 98


5-3-2 بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف.. 98


5-3 -3 بند سوم : رکن استیناف.. 100


6-3 گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات.. 102


6-3-1 - بند اول: داوران. 102


6-3-2 بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی. 103


دادرسی قضایی : 104


6-3-3 داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟ 105


6-3-4 بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین المللی (ICC) 107


6-3-5 اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی: 111


6-3-6 بند دوم : کارشناسان. 114


7-3 گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها 115


7-3-1 بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها 116


7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها 116


7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات.. 117


8-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : 119


فصل 4. 121


روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. 121


الف ) روش های غیر حقوقی. 121


ب ) روش های حقوقی. 121


4-1 روش های غیر حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. 122


4-1-1 مذاکره : 122


4-1-2 مساعی جملیه : 122


مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: 122


4-1-3 میانجیگری: 123


تفاوت میانجیگری با مساعی جملیه 123


4-1-4 کمیسیون سازش (آشتی:) 124


4-2 روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. 125


4-2-1 داوری بین المللی. 125


4-2-2 دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) 125


تفاوت دادرسی قضایی بین المللی با داوری بین المللی: 126


بررسی تفصیلی روش‌های حل اختلاف در حقوق بین الملل. 126


4-2-3 دادرسی قضایی. 127


4-2-4 داوری.. 128


4-2-5 سازش.. 130


4-2-6 میانجی‌گری.. 130


4-2-7 مذاکره 132


4-2-8 روش‌های ترکیبی. 132


4-2-8-1 پیش مطالعه بی‌طرفانه 132


4-2-8-2 دادرسی اختصاری. 133


4-2-8-3 آمبودزمان. 134


4-2-8-4 میانجی‌گری – داوری. 135


4-2-8-5 دادرسی اختصاری هیأت منصفه 135


4-2-9 مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 136


4-2-9-1 مرحله اول : مشورت.. 136


4-2-9-2 مرحله دوم : رویه های اختیاری. 137


4-2-9-3 مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی. 138


4-2-9-4 مرحله چهارم : استیناف.. 139


4-2-9-5 مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز. 140


4-2-9-6 مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل. 140


الف : اقدام متقابل هم عرض... 141


ب : اقدام متقابل مشابه 141


ج: اقدام متقابل متفاوت.. 141


4-2-10 مذاکره: 141


4-2-11 مساعی جمیله: 143


4-2-12 میانجی گری. 145


4-2-13 سازش: 146


4-2-14تحقیق. 148


4-2-15 کارشناسی: 149


4-3 نتیجه‌گیری فصل. 150


الف:روش‌های غیرحقوقی. 150


ب:روش‌های حقوقی. 150


فهرست منابع. 153


چکیده


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir